Rynek suplementów diety rozwija się w dynamicznym tempie. Jak wynika z badań firmy PMR, w latach 2017–2020 polski rynek będzie rósł rocznie o blisko 8 proc. a jego wartość ma przekroczyć 5 mld zł. W Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Rolnictwa prowadzonych jest wiele prac, które mają na nowo ukształtować ramy regulacyjne tego sektora.

Chodzi zwłaszcza o prace nad nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także innych przepisów, które swoim zakresem objąć mają wiele zagadnień mogących istotnie wpłynąć na dalszą dynamikę wzrostu tego sektora.

Oto najważniejsze problemy z punktu widzenia prac legislacyjnych w nadchodzącym roku:

  • dotychczasowe propozycje legislacyjne w zakresie procedury notyfikacyjnej suplementów diety do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz reklamy i oznakowania suplementów diety (projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia autorstwa Ministerstwa Zdrowia);
  • problem podziału kompetencji pomiędzy organami inspekcji farmaceutycznej i inspekcji sanitarnej w zakresie kontroli rynku suplementów diety;
  • kwestie kompetencji nowo utworzonej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności w zakresie suplementów diety;
  • ujęcie suplementów diety, jako produkty spożywcze i wynikająca z tego ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Oto podsumowanie dokonane przez firmę Deloitte:

Jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczy warunków prawnych wprowadzania do obrotu w Polsce suplementów diety znajdujących się już w obrocie w innych Państwach członkowskich UE. Wątpliwości w tym zakresie budzi przede wszystkim to, czy takie produkty wymagają notyfikacji, czy są z tego obowiązku zwolnione. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, także suplementy wprowadzone uprzednio w innych krajach UE powinny być notyfikowane do Głównego Inspektora Sanitarnego, a w powiadomieniu należy wskazać właściwy organ tego państwa, który został powiadomiony o wprowadzeniu. Podmiot dokonujący zgłoszenia powinien także dołączyć kopię uprzedniego powiadomienia lub zezwolenia. Nie można więc przyjmować, że obecność danego suplementu na innych rynkach europejskich wyłącza obowiązek zgłoszenia produktu w Polsce.

Inna kwestia to wykorzystywanie w suplementach diety surowców/składników kwalifikowanych jako novel food (tzw. nowa żywność). Bardzo często, w swoich odpowiedziach na notyfikację, Główny Inspektor Sanitarny prosi o przedstawienie dowodów, że dany składnik był wykorzystywany w Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. Jeśli podmiot nie jest w stanie przedstawić takich dowodów, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury autoryzacyjnej. W tym kontekście warto wskazać, że od stycznia 2018 r. zmienia się unijna regulacja w zakresie novel food, tj. dotychczasowe rozporządzenie (WE) nr 258/97 zostanie zastąpione rozporządzeniem nr 2015/2283 w sprawie nowej żywności. Warto o tym pamiętać.

W zakresie reklamy dyskutowana jest mi.in. relacja przepisów Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety do pojawiających się propozycji/projektów bardziej szczegółowego, ustawowego uregulowania reklamy tej kategorii produktów. W świetle powyższego warto zwrócić uwagę, że Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety już dzisiaj ma znaczenie nie tylko etyczne – ale wobec przyjęcia przez dużą cześć branży – również prawne, kształtując dobre obyczaje w obrocie gospodarczym dotyczącym suplementów diety.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA